1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die Tante Thee aangaat voor de levering van haar producten aan een klant. Indien de klant eigen algemene voorwaarden hanteert, blijven die buiten werking tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Afwijking van deze “Algemene voorwaarden” is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk door beide partijen wordt overeengekomen.

Tante Thee is gerechtigd tot aanpassing van deze “Algemene voorwaarden”. Reeds afgesloten overeenkomsten worden geacht onder de “Algemene voorwaarden” te vallen die golden op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

  1. Producten en prijzen

De aanbiedingen van Tante Thee met betrekking tot de door haar te leveren producten zijn te beschouwen als een vrijblijvend aanbod. Indien bepaalde producten niet leverbaar zijn, zal Tante Thee in overleg treden met de klant om te zorgen voor een passende vervanging.

Tante Thee is gerechtigd om onder haar verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van haar producten gebruik te maken van (half)producten en ingrediënten van derden.

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn indicatief, totdat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst door Tante Thee zijn bevestigd dan wel gelden ingevolge het bepaalde in artikel 3.

De transport- en afleverkosten worden – behoudens andersluidende afspraak – geacht in de prijzen te zijn inbegrepen.

Totstandkoming van overeenkomst

De klant kan zijn bestelling mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via internet plaatsen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Tante Thee van de opdracht. Deze aanvaarding wordt schriftelijk of per e-mail bevestigd. Aanvaarding impliceert acceptatie van de geoffreerde prijzen.

Levering

Levering van de bestelling geschiedt door Tante Thee op de afgesproken dag. Tante Thee zal zich inspannen om zoveel als redelijk mogelijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Te late levering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.

Bij het afleveren van de bestelling zal de klant zich vergewissen of de levering kwalitatief en kwantitatief conform de opdracht is. Door acceptatie van de levering door de klant wordt Tante Thee geacht de opdracht te zijn nagekomen.

Betaling

Klant is verplicht om na acceptatie van de bestelling door Tante Thee, een bedrag over te maken van 50% van het bedrag van de opdracht. Het restant bedrag wordt voldaan à contant bij aflevering.
Het volledige bedrag kan uiteraard ook in totaliteit worden voldaan door overboeking, voorafgaande aan de levering.

Niet of niet tijdige betaling leidt ertoe dat klant van rechtswege in verzuim is. Eventuele binnen of buitengerechtelijke kosten verband houdend hiermee, komen voor rekening van klant.

Annulering van opdracht

De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen. Alsdan geldt het volgende: opzegging tot één week voor de afgesproken datum van levering is kosteloos. Bij opzegging tot 48 uur voor de afgesproken datum van levering zal geen terugbetaling van de aanbetaling plaats vinden; bij annulering binnen 48 uur voor het tijdstip van levering is de klant gehouden het gehele bedrag van de overeenkomst te voldoen.

Aansprakelijkheid

Tante Thee is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan haar opzet of aan grove schuld van haar zijde. In geval van aansprakelijkheid van Tante Thee voor schade ten gevolge van haar handelen of nalaten, is een eventuele vergoeding daarvoor beperkt tot het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

Overmacht

In geval van overmacht tot nakoming van de overeenkomst is Tante Thee niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst zo lang deze overmacht duurt. Leidt de overmacht tot een gehele beëindiging van de overeenkomst, dan zal Tante Thee de aanbetaling onmiddellijk aan de klant terugbetalen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook begrepen het niet beschikbaar zijn van gas en/of elektriciteit gedurende meer dan vier uur tijdens de bereidingsperiode van de producten. Voorzover redelijkerwijze mogelijk zal Tante Thee de klant onmiddellijk informeren, indien zich een overmachtsituatie voordoet.

Toepasselijk recht

Op deze “Algemene voorwaarden” alsmede op de op basis daarvan afgesloten overeenkomst met de klant, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.